18. kesä, 2015

22. valtuuston puhe 8.6.2015

Julkisuudessa on paljon keskusteltu siitä kuinka omaisten tulisi ottaa vastuu vanhusten hoidossa ja kuntien pitäisi purkaa laitosasumisen paikkoja. Vanhus voidaan hoitaa kotona omaishoidon tuen turvin. Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen etuus ja sitä myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa. Väestön keski-iän noustessa yksinäisiä ja huonokuntoisia vanhuksia on tulevaisuudessakin ja sen varaan ei voi laskea, että kaikki vanhukset pärjäävät sairaana yksin kotona tai omaisen kanssa. Kotihoidossa hoitajilla on kiire ja hoitajilla on paljon sairaslomia. Kansansairauksien lisääntyminen, syrjäytyminen, työvoiman vähentyminen ja siiloutunut palvelujärjestelmä lisäävät potilasvahinkoja ja heikentävät kokonaisuudessaan potilasturvallisuutta.

Hyvin johdettu hoitotyö parantaa potilasturvallisuutta vähentäen esim lääkehoitoon liittyviä virheitä, infektioita, kaatumisia ja painehaavaumia. Hyvin johdettu hoitotyö edistää myös uusien hoitokäytänteiden käyttöönottoa, ja vähentää mahdollisten uusien hoitojaksojen uusiutumista. Onnistunut johtaminen luo kustannussäästöjä, luo potilasturvallisuutta, parantaa työssäpysymistä ja työhyvinvointia. Hyvin koulutetun henkilöstön työssä pysyminen on erityisen tärkeää, jotta laadukasta hoitoa pystytään takamaan myös lähivuosina.

Kunnan kotipalvelu tulee toteuttaa niin että kunta voi osoittaa riittävät resurssit eettisesti päivänvaloa kestävän kotihoidon toteuttamiseksi. Organisaation johdossa pitää korostua osaamisen, koulutuksen ja työelämän käytäntöjen tunteminen. Oman alueensa asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen pitää nyt keskittyä määrittämään tavoitteet lähipalveluille ja asiakkaan hoidon laadulle ja vaikuttavuudelle niin että potilasturvallisuuslain pykälät toteutuvat. Uudistuvissa rakenteissa mielekkäiden tutkimushankkeiden tai hoitomallien käynnistäminen(kotisairaala) edellyttää tiivistä vuoropuhelua monien tahojen kanssa. Koska hoitotyö on keskeinen osa moniammatillisesti toteutuvia sos- ja tervpalveluja, on hoitotyön johtajien asiantuntijuus tärkeä elementti organisatiossa.